Xem Ai chịu trách nhiệm việc chậm trả lại thực trạng đường?

— Yume.vn —

Tiếp vụ việc về các con đường chậm trả lại ở miền Trung.
3 năm sao không ai đòi, và nếu đòi sao chưa trả?


#Yume