Xem Alibaba không Jack Ma sẽ ra sao?

— Yume.vn —

Jack Ma đã mất hàng năm để chuẩn bị cho đội ngũ lãnh đạo Alibaba kế cận


#Yume