Xem Cổ đông ngoại chi phối thương mại điện tử Việt?

— Yume.vn —

Có công ty, khối ngoại đang chiếm hơn 48% cổ phần.


#Yume