Xem HỢP ĐỒNG BOT ĐƯỢC BẢO MẬT – GÓC KHUẤT CỦA NHÓM lợi ích

— Yume.vn —

HỢP ĐỒNG BOT ĐƯỢC BẢO MẬT – GÓC KHUẤT CỦA NHÓM lợi ích
đến hiện nay, chưa có bất kỳ 1 dự án BOT giao thông nào được minh bạch. Đây chính là nút thắt cơ bản dẫn đến các khuất tất mà người dân bất bình, phản đối. Không ở đâu xa, ngay trong các Hợp đồng BOT giữa chủ đầu tư BOT và Bộ GTVT đã có các điều khoản bảo mật thông báo dự án. Dù rằng Bộ GTVT phủ định chuyện bảo mật, thế Tuy nhiên các hợp đồng đã nêu rõ như vậy càng thể hiện tiền hậu bất nhất của cơ quan quản lý nhà nước.


#Yume