Xem Mỹ khó cấm vận triệt để Iran

— Yume.vn —

Cấm là việc của Mỹ, nên việc kiểm soát lệnh cấm cũng là trách nhiệm của Mỹ.
Còn bán cho các vị trí Mỹ không kiểm soát được là việc của Iran!


#Yume