Xem Về nhà chưa chắc đã an toàn

— Yume.vn —


Về trước cửa nhà chưa chắc đã an toàn đâu… Phải có chế tài xử phạt bọn này thật nặng thì xã hội mới yên ổn được

Nguồn: tập hợp#Yume