Xem xài thẻ Đảng viên đòi kiểm tra giấy tờ xe gặp ngay thanh niên cứng

— Yume.vn —

Mặc thường phục, đi xe không biển số và xài thẻ Đảng là được quyền dừng xe kiểm tra luôn?


#Yume