trang Blog

-Z Æ R Θ-Tham gia: 05/04/2009
 • "VĂN KHẤN TẤT NIÊN" và "VĂN KHẤN GIAO THỪA NGOÀI TRỜI" của người Việt Nam
  Đời Sống
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  "VĂN KHẤN TẤT NIÊN" và "VĂN KHẤN GIAO THỪA NGOÀI TRỜI" của người Việt Nam

  VĂN KHẤN TẤT NIÊN  Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
   

  Nam mô A Di Đà Phật.

  Nam mô Đương Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật.

  Kính lạy : Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần .
   

  Ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức tôn Thần .
   

  Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương .
   

  Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa . Ngài định Phúc Táo quân . Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần

  và tất cả các Thần linh cai quản trong xứ này này .
   

  Chư gia Cao Tằng Tổ khảo tỷ tiên linh nội ngoại.

  Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm...
   

  Tín chủ của chúng con là : …
   

  Ngụ tại : …

  Trước Án tọa kính cẩn thưa trình : Đông tàn sắp hết , năm kiệt tháng cùng , xuân tiết gần kề , minh

  niên sắp tới . Nay là ngày 30 Tết , chúng con cùng toàn thể Gia quyến sắm sanh phẩm vật hương

  hoa , cơm canh cụ soạn , sửa lễ Tất niên , dâng cúng Thiên Địa , Tôn Thần , phụng hiến Tổ tiên ,

  truy niệm chư Linh . Theo như thường lệ Tuế trừ cáo tế , cúi xin chư vị Tôn Thần , Liệt vị Gia tiên ,

  bản xứ tiền hậu Chủ hương linh , giáng lâm án tọa , phủ thùy chứng giám , thụ hưởng lễ vật , phù hộ

  cho toàn Gia , lớn bé trẻ già , bình an thịnh vượng . Ai ai cũng chăm làm việc thiện, dù làm được vô

  số việc lành cũng không chấp công, kể công. Xin Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi , công việc

  hanh thông . Người người được chữ bình an , tháng ngày được hưởng phần lợi lộc . Âm phù - Dương

  trợ , sở nguyện tòng tâm . Bốn mùa không hạn ách nào xâm , tám tiết có điềm lành tiếp ứng .
   

  Dãi tấm lòng thành ,
   

  Cúi xin chứng giám .
   

  Cẩn cáo .


  VĂN KHẤN GIAO THỪA NGOÀI TRỜI .


  Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
   

   Nam mô A Di Đà Phật.

  Nam mô Đương Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật.
   

  Kính lạy :
   

  • Đức đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật .
   

  • Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần .
   

  • Ngài Cựu niên đương cai Hành Khiển.
   

  • Ngài đương niên Thiên Quan...
   

  • Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương .
   

  • Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa . Ngài định Phúc Táo quân . Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn

  Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này .
   

  Nay là giờ phút Giao thừa năm ….
   

  Chúng con là : …
   

  Ngụ tại :…

  Phút thiêng Giao thừa vừa tới , năm cũ qua đi , đón mừng năm mới , Tam Dương khai Thái , vạn

  tượng canh tân . Nay Ngài Thái tuế chí đức tôn Thần trên vâng lệnh Thượng Đế giám sát vạn dân ,

  dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt . Quan cũ về Triều để khuyết , lưu Phúc , lưu Ân . Quan mới

  xuống thay , thể đức hiếu sinh , ban Tài tiếp Lộc . Nhân buổi tân Xuân , chúng con thành tâm sửa

  biện hương hoa vật phẩm , nghi lễ cúng trần , dâng lên trước Án . Cúng dâng Phật Thánh , dâng

  hiến Tôn Thần , đốt nén Tâm hương dốc lòng bái thỉnh .
   

  Chúng con kính mời : Ngài Cựu niên đương cai, Ngài Tân niên đương niên Thái Tuế chí đức tôn thần

  Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương . Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa Phúc đức chính thần.

  Các Ngài Ngũ Phương , Ngũ Thổ , Long mạch tài Thần . Các Bản Gia Táo Quân và tất cả chư vị

  Thần linh cai quản trong xứ này . Cúi xin giáng lâm trước Án , thụ hưởng lễ vật .
   

  Nguyện cho chúng con : Minh niên khang thái , trú dạ cát tường . Độ cho chúng con mọi duyên thuận

  lợi , công việc hanh thông . Người người được chữ bình an , tháng ngày được hưởng phần lợi lộc .

  Âm phù - Dương trợ , sở nguyện tòng tâm. Nam tử thanh cao, nữ nhi đoan chính, học hành tinh tiến,

  thương mại hanh thông, giúp đỡ mọi người cùng làm việc phúc. Bốn mùa không hạn ách nào xâm ,

  tám tiết có điềm lành tiếp ứng .
   

  Dãi tấm lòng thành ,
   

  Cúi xin chứng giám .
   

  Cẩn cáo .
   

  Nam mô a di Đà Phật ( 3 lần )

   
  "VĂN KHẤN TẤT NIÊN" và "VĂN KHẤN GIAO THỪA NGOÀI TRỜI" của người Việt Nam