Amazon đang tuyệt vọng, xin hãy cứu lấy ngôi nhà của chúng ta….

— Yume.vn —

 

Amazon đang tuyệt vọng, xin hãy cứu lấy ngôi nhà của chúng ta.

Mỗi hành động của bạn bấy giờ đều ý nghĩa.

#Yume