các cụ đã bảo thì cấm nhận được cãi bao giờ!…

— Yume.vn —

các cụ đã bảo thì cấm nhận được cãi bao giờ!

#aFamilyPhotos #Ah #funny
#Yume