Fix Lỗi “The editor has encountered an unexpected error” không thể post bài mới và sửa bài

Khi bạn cập nhật WordPress 5.0 một số plugin bị xung đột như: Plugin hỗ trợ trình soạn thảo là TinyMCE Advanced,  hay Yoast Seo.

Lỗi xảy ra khiến bạn không thể post bài mới cũng như sửa bài viết cũ. Và trình duyệt sẽ báo lỗi “The editor has encountered an unexpected error”

Lỗi “The editor has encountered an unexpected error” không sửa bài, post bài được

Chi tiết lỗi:

TypeError: Cannot read property ‘select’ of undefined
at http://dochoixebantai.com/wp-includes/js/dist/editor.min.js?ver=9.0.6:55:271508
at n.value (http://dochoixebantai.com/wp-includes/js/dist/data.min.js?ver=4.1.0:1:14919)
at new n (http://dochoixebantai.com/wp-includes/js/dist/data.min.js?ver=4.1.0:1:14614)
at zf (http://dochoixebantai.com/wp-includes/js/dist/vendor/react-dom.min.js?ver=16.6.3:69:258)
at Mf (http://dochoixebantai.com/wp-includes/js/dist/vendor/react-dom.min.js?ver=16.6.3:87:4)
at ph (http://dochoixebantai.com/wp-includes/js/dist/vendor/react-dom.min.js?ver=16.6.3:98:474)
at eg (http://dochoixebantai.com/wp-includes/js/dist/vendor/react-dom.min.js?ver=16.6.3:125:307)
at fg (http://dochoixebantai.com/wp-includes/js/dist/vendor/react-dom.min.js?ver=16.6.3:126:168)
at wc (http://dochoixebantai.com/wp-includes/js/dist/vendor/react-dom.min.js?ver=16.6.3:138:237)
at fa (http://dochoixebantai.com/wp-includes/js/dist/vendor/react-dom.min.js?ver=16.6.3:137:115)

Để sửa lỗi này rất đơn giản, bạn chỉ cần tải plugin sau và cài đặt là xong, chúc các bạn thành công: Plugin