Xem Bộ Xây dựng đề xuất các quy định mới về nhà chung cư.

— Yume.vn —

các quy định được kỳ vọng sẽ chấn chỉnh hoạt động dùng chung cư một cách hợp lý hơn.


#Yume